24 de març 2009

No volen ajudar a les persones...

Aquesta setmana passada presentavem una proposta al Parlament per implantar una deducció per despeses sanitàries en l'impost sobre la renda de les persones físiques. Concretament, deduir fins un 10% i un màxim de 300 euros de les despeses fetes pels contribuents en concepte d’honoraris mèdics, despeses de clínica i quotes satisfetes a mutualitats o societats d’assegurances mèdiques, o simplement per la compra d'unes ulleres...
Ple del Parlament (18-03-2009)
Sr. Sancho i Serena:
Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, els presentem avui a la seva consideració el text d’una proposició de llei per tal d’implantar una deducció per despeses sanitàries en l’impost sobre la renda de les persones físiques. De fet, el mateix text es publicava a l’octubre de 2005 i es debatia l’abril del 2006; ara es va publicar el dia 16 de juny del 2008 i el debatem avui, ja, el 2009. [...] Però jo els vull fer una reflexió: són conscients que això, aquesta mesura, ajuda 1.700.000 famílies que van a la privada i que, realment, reforça la seva capacitat dededucció en a renda però que, al mateix temps, això significa una disminució de la despesa per part de la sanitat pública? Són conscients d'això? I, per tant, reforça la fe en el sistema i dóna una..., jo diria, un missatge d'optimisme de cara a la gent que avui és necessari. Són conscients d'això?
El tripartit vota en contra. No aprovant aquesta mesura, el Tripartit gira l’esquena a 1.700.000 de persones d’aquest país que utilitzen prestacions de la sanitat privada fent un esforç en la seva economia familiar, que esdevé un bé públic davant l’insuficient finançament sanitari. Hem de recordar que Catalunya disposa d’un bon model sanitari, amb bons equipaments, bons professionals de la salut i un elevat nivell científic i tecnològic, el problema és la gestió que en fa el Tripartit, precisament aquest model sanitari és mixt, ja que la sanitat pública coexisteix amb una realitat que és que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya afronten la seva cobertura sanitària de manera privada a través de la seva pertinença a mutualitats o pagant primes a com­panyies d’assegurança mèdica. Tornem a tenir constància que el que l'importa al tripartit és subsisitir, i no mirar pel bé del país i de les persones.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Que pessats sou.