19 de febrer 2009

S.E.M.DÉU MEU QUIN ESCÀNDOL!!!!!!!

El Sistema d’emergències mèdiques va tenir que retirar més de 80 ambulàncies per problemas d’estabilitat. CiU varem fer preguntes en seu parlamentaria a la consellera Geli.

La pregunta:


El Sr. Sancho i Serena

Sí, la pregunta és: es fa un pla per a unificar els tres edificis,
les tres centrals, en una única central a l’Hospitalet;
es construeix un edifici; el concurs de l’edifici ha seguit
tot aquest reguitzell de condicionants dels concursos
públics? Han fet concurs públic? Com s’ha adjudicat
aquest concurs públic? Qui hi ha participat? Quines
condicions i quin plec de condicions? I s’ha fet exactament
amb tots els plecs de condicions i amb totes les
condicions d’una administració pública, o s’ha seguit
una altra via, consellera?

La Resposta:

La presidenta

Té la paraula la consellera.
La consellera de Salut
Gràcies. Vostè coneix perfectament, primer, que és de
lloguer, eh? I, per tant, és de lloguer. I, com a empresa,
vam fer una reserva de lloguer d’un espai molt important
per acabar amb una situació que no podia continuar,
que era: teníem un edifici de l’Ajuntament de Barcelona
llogat al carrer Joan Miró, un altre al carrer Bordeus per
a la resta de Catalunya i un altre –la central de coordinació–,
també de lloguer, a Tarragona. I encara un altre,
de la seu corporativa, a Diagonal.
I evidentment amb aquest canvi necessitàvem una sala
ja amb el més ampli... Es fa, per tant, una reserva de
lloguer inicial que permeti la millora dels espais amb els
requeriments que necessitàvem, eh? I aquest és el que
es va fer, evidentment, seguint els passos d’una empresa
pública com és SEMSA.


L’informe de la Sindicatura:


c) Incompliment de la normativa de contractació pública
L’adjudicació de les obres d’adequació de la seu de l’Hospitalet de Llobregat es va efectuar
de forma directa, sense cap procediment. Així, doncs, es van incomplir els preceptes
de la normativa de la contractació administrativa, atès que per a la contractació d’obres
per imports que superen els llindars comunitaris era preceptiva la publicitat al DOUE i el
compliment de les prescripcions de la llei relatives a la capacitat de les empreses, la
publicitat, els procediments de licitació i les formes d’adjudicació.
Per altra part, d’acord amb l’article 25 de la Llei de contractes, l’empresa Nordcontainer, SL
no hauria pogut licitar aquesta obra, en no estar classificada com a empresa per contractar
obres amb l’Administració. A més, aquesta empresa va subcontractar la totalitat de les
obres a realitzar a l’empresa Acciona, SA, contra el que preveu article 115 de la Llei de
contractes, on s’estableix que l’import màxim a subcontractar ha de ser el 50% del preu del
contracte.
d) Manca de detall sobre les unitats executades en les factures……..

Parlament

Pregunta:

La presidenta
Gràcies. Per repreguntar, té la paraula el senyor Sancho.

El Sr. Sancho i Serena
Ens podria explicar, consellera, quan costa el lloguer?
Per quants anys s’ha fet? Com s’ha adjudicat? Com s’ha
triat el lloc? A qui se li ha adjudicat? Quin és el cost
real d’aquest lloguer?

La presidenta
Té la paraula la consellera.

La consellera de Salut
Nosaltres el que fem és buscar, per descomptat, com
fem habitualment amb els altres locals, i es requereix...,
a fer un requeriment i es miren diferents locals. I l’empresa
sempre té la possibilitat, en aquell moment, d’ubicar-
se en un lloc que era estratègic, perquè també necessitàvem
un parc suficient. I es contracta de lloguer una
nau que ja estava feta, a la Fira –al costat de la Fira–, a
una empresa: Nordcontainer.
I, per tant, se li diu a l’empresa que ha de fer ella les indicacions,
per valor de 6 milions d’euros, diríem, de reformes
internes fins que nosaltres, per descomptat, poguéssim
ja decidir la instal·lació definitiva en aquests espais.
La presidenta
Gràcies. Passaríem a la segona pregunta d’aquest bloc
tres. Té la paraula el senyor Sancho.

El Sr. Sancho i Serena
Vostè em parla d’un cost de 6 milions d’euros de reformes.
No m’ha contestat a l’anterior pregunta, consellera.
Vull dir, m’és igual que passi el temps o no. És
a dir, li ho torno a repreguntar, torno a fer la pregunta:
6 milions d’euros, que paga la reforma l’empresa; quant
paga l’Administració de lloguer? Durant quants anys?
En quines condicions? I, si han tingut contrastats altres
pressupostos per a decidir el lloguer?
(La presidenta dóna la paraula a la consellera de Salut.)
La consellera de Salut
Ara em passen exactament la quantitat de lloguer. Per
descomptat, eh?, jo és que insisteixo que confonem els
instruments amb la finalitat absolutament legítima i des
de legalitat. No pot vostè pensar que...
Nosaltres hem estudiat, per descomptat, tots els elements
abans de decidir aquesta instal·lació, eh?, fins i
tot, espais propis del departament, que no en teníem.
I aquesta empresa va seguir els procediments ordinaris
de contractació, eh?, d’aquesta..., amb un lloguer amb
opció de compra, que és l’altre element, eh? Vostè sap
que vam fer una reserva, l’opció de compra, per quinze
anys, eh?, doncs, que és...
El que nosaltres paguem, ara m’ho buscaran; si continua
vostè, li passaré, doncs, el que paguem de lloguer
cada any.


la presidenta
Per a la repregunta, té la paraula el senyor Sancho.
El Sr. Sancho i Serena
Consellera, no li demano que m’ho passi. Demano que
ho digui al Parlament. Quant paguem de lloguer? Quant
és l’opció de compra? Quant val?
Com han decidit això
i amb quins altres costos ho han comparat? Li demano
que ho digui.
Gràcies.
(Veus de fons. Pausa.)

La consellera de Salut

No, no, ara li ho preguntaré. Per descomptat..., a part
que no estava la pregunta concreta i per això no la tinc,
eh? Ara m’ho acabaran de comentar. Trenta-cinc mil
euros mensuals són el lloguer d’aquestes naus, eh?
I, per tant, vol dir que..., vostès les coneixen, són molts
metres quadrats. La inversió ha anat a càrrec de l’empresa,
eh? I, per tant, enteníem que aquesta era una
opció absolutament a dintre dels preus de mercat que
nosaltres trobàvem.
(Pausa.)


MENTEIX , MENTEIX AL PARLAMENT, MENTEIX EN LES XIFRES, MENTEIX EN TOT. ÉS CREU EN DRET AMENTIR.


EL QUE DIU l’INFORME DE LA SINDICATURA:

En data 8 d’agost de 2006 el SEM, l’empresa mercantil Nordcontainer, SL i el Banc de
Sabadell van formalitzar un contracte de sotsarrendament de l’edifici. Mitjançant aquest
contracte l’empresa Nordcontainer, SL, va cedir l’immoble en sotsarrendament al SEM per
a la instal·lació de serveis i dependències pròpies i el SEM es va comprometre a una
contraprestació de 71.920 € mensuals, IVA inclòs
, actualitzables en funció de l’índex de
preus al consum per a Catalunya. La durada dels acords mencionats s’estableix per un
termini de deu anys, prorrogables de cinc en cinc fins a un màxim de vint anys.
En la clàusula quarta de l’esmentat contracte les parts van convenir l’execució per part de
Nordcontainer, SL de les obres d’adequació de l’edifici a les necessitats funcionals del
SEM, d’acord amb el projecte executiu elaborat per GPO Ingeniería, SA, i per un pressupost
màxim de 6 M€, IVA inclòs.
El 8 de setembre de 2006, un mes després de formalitzar el contracte de sotsarrendament,
Nordcontainer, SL, va facturar els treballs realitzats a la nau fins a la data, per
4.003.970,65 €, IVA inclòs, que el SEM va pagar íntegrament el mes de novembre del
mateix any. Aquesta factura no presentava el desglossament dels amidaments i preus
unitaris de les diferents unitats d’obra facturada,
per la qual cosa no permetia verificar
l’execució real o les desviacions, si escaigués, respecte dels amidaments previstos en el
projecte executiu inicialment aprovat.
El 23 de novembre de 2006 Nordcontainer, SL va suspendre l’execució dels treballs
d’adequació de la nau i va abandonar les obres, deixant, com es desprèn de l’informe
tècnic elaborat pel SEM sobre l’estat de les obres a la referida data, un llistat de 337 punts
d’actuació pendents d’execució, entre els quals es trobava la finalització de les
instal·lacions de climatització, el muntatge de les càmeres de seguretat, la substitució del
grup electrogen provisional i l’adequació del taulell de l’entrada principal. Després de
diverses reunions entre el SEM i Nordcontainer, SL, en el decurs del primer trimestre de
l’any 2007, les obres van ser reiniciades el mes d’abril, amb l’acord d’executar, a més dels
treballs pendents, altres treballs necessaris, no inclosos en el projecte executiu inicial.
Abans de tancar l’exercici 2006 el SEM va enregistrar a l’epígraf Factures pendents de
rebre del passiu del Balanç la despesa derivada de l’import restant del pressupost
d’execució del projecte, d’1.993.584,84 €.
El mes de maig de 2007 Nordcontainer, SL va emetre……..


LA CONSELLERA VA MENTIR AL PARLAMENT VA AFIRMAR : "La inversió ha anat a càrrec de l’empresa" : MENTIRA . IRREGULARITAS, MENTIRES I MALA GESTIÓ . Parlem de molts mil·lions d'euros. Ens dol , ens dol molt la mentira, el despreci cap a nosaltres i el Parlament.

Nomes cal legir l’informe de la sindicatura el trobareu a sindicatura.cat . Sistema d’emergències mèdiques. Un escandol .Continuara…….