10 d’abril 2008

DELEGATS, AIGUA I VERGE DE LA CINTA


Pel seu interès, o el meu al menys , aquí a l’Ebre reprodueixo la transcripció de les preguntes al conseller Francesc Baltasar al sí de la comissió de Medi Ambient


TRANSCRIPCIÓ EN BRUT
Aquesta transcripció està pendent de verificació i correcció. Pot contenir, doncs, errades de fiSessió núm. 14 / Medi Ambient i Habitatge / 9 d’abril de 2008
Preguntes al Govern sobre les declaracions del delegat del Govern al Camp de Tarragona, del 6 de febrer de 2008, amb relació al transport d'aigua (tram. 311-00649/08)
Pregunta número 5, senyor Sancho, té la paraula.

El Sr. Sancho i Serena

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, deixi’m començar fent-li una reflexió que em sembla que vostè i jo compartirem. I em sembla que avui un conseller, militant d’Iniciativa, i jo, militant de Convergència i Unió, estiguem fent aquesta discussió i parlant obertament de transvasaments sense que al carrer –sense que al carrer– i a cap carrer del país hi hagin manifestacions o algú que ens estigui portant pancartes que diguin: «La sang abans que l’aigua», perquè no seria bo, no seria bona aquesta discussió.
Feta aquesta reflexió jo, i em sembla que també coincidirem, no es governa del passat, del passat se n’aprèn, però es governa per al present i per al futur. I és en aquest sentit, i pensant en el present, que li pregunto si vostè compartia en el seu moment les declaracions que va fer el delegat del Govern al Camp de Tarragona dient que l’aigua s’ha de portar d’on sigui i que la interconnexió de xarxes arreu del planeta, de qualsevol tipus, sigui del tipus que sigui, inclosa la de l’aigua, són bones. Les compartia en el seu moment? Les comparteix avui, conseller?
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Sancho. Té la paraula el senyor conseller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Home, jo crec que no toca pas a un conseller compartir les declaracions d’un delegat del Govern, més aviat seria a l’inrevés, no? Vostè deu està d’acord amb mi en això, no?
En tot cas, sí que citaré una font més autoritzada, i és que el molt honorable president de la Generalitat sí que va dir que calia fer el que calgués perquè tinguéssim garantit
l’abastament. Ara, el que és evident també és que vostè sap que justament la meva percepció del tema és justament no buscar cap confrontació, sinó intentar buscar acords amb el territori, eh? Òbviament, però alhora intentant garantir l’abastament.
Moltes gràcies.
La presidenta
Gràcies. Vol fer rèplica?

El Sr. Sancho i Serena

Sí, per repreguntar. Conseller, fixi’s bé, el que em sembla que és substancial no és només les declaracions, és la data en què es van produir. Es van produir en una data que era el febrer, abans de les eleccions. Va haver-hi per part d’algú instruccions per fer callar aquest tipus de declaracions perquè no interferissin en les eleccions.
Evidentment, jo coincideixo amb vostè plenament que més bé són els delegats qui han d’estar d’acord amb vostè. Com és possible que al territori els delegats els creïn aquests problemes? I la pregunta és: és cert que es va fer callar els delegats, perquè al territori en aquell moment se li estava dient des del Govern i des de les formacions polítiques que el configuren que ni un transvasament i que ni una gota sortiria de l’Ebre o que no es faria la interconnexió? És cert que es van donar aquestes instruccions? És a dir, és cert?, i li pregunto molt durament: es va tenir voluntat d’enganyar a la ciutadania?

La presidenta

Té la paraula el senyor conseller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

En absolut. A més, com vostè comprendrà, jo no tinc cap relació en aquest sentit més que la relació normal, cordial i, a més, absolutament amable d’un membre del Govern, però, evidentment, qui coordina l’acció dels delegats del Govern és la Vicepresidència del Govern. I, en tot cas, no em consta en cap cas que hi hagués cap instrucció.


Pregunta 4

al Govern sobre els mecanismes de coordinació del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb els delegats del Govern (tram. 311-00650/08)

La presidenta
Gràcies, senyor conseller. Passem a la pregunta número 6 de l’ordre del dia.

El Sr. Sancho i Serena

Sí, conseller, té a veure amb aquesta. [#]A mi sembla que vostè ens ha donat ja algun avenç. Els delegats han d’estar coordinats en el Govern. Vostè ens ha parlat d’«emergència nacional», suposo que vostè i jo coincidirem que en cas que hi hagi una emergència nacional, des del president a tots els consellers i els delegats al territori, és molt important que estiguin coordinats i que siguin una sola veu, que siguin capaços de donar instruccions al territori, donar consignes al territori molt clares i que responguin a la voluntat del Govern, perquè si no, evidentment –i estic convençut que hi coincidirem– el que es crea és un gran desencís i un gran desencantament i moltes poques possibilitats d’arribar a acords en el territori, atès que se li donen missatges contradictoris. Això està passant? Qui coordina el Govern en aquesta emergència nacional? És el Govern al territori un únic govern o hi han diverses veus del Govern al territori, conseller?

La presidenta
Gràcies. Té la paraula el senyor conseller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

És evident que hi han unes sessions ordinàries dels delegats del Govern que, com ja li he explicat abans, coordina Vicepresidència, però, a més, el que li puc dir és que hem mantingut reunions no solament amb els delegats del Govern, sinó amb els delegats territorials dels principals departaments que tenen relació amb un tema tan important com és el tema de l’aigua durant aquest últim més. I vostès ho saben, perquè algunes d’elles fins i tot han sigut reunions que han sigut publicitades en els mitjans de comunicació com un element important, diguéssim, de coneixement per part de tothom d’aquelles qüestions que està portant a terme i les propostes i solucions que està fent i portant el Govern.
La presidenta
Gràcies. Senyor Sancho...

El Sr. Sancho i Serena
Si això és així, conseller, com és possible que el delegat de les Terres de l’Ebre fes declaracions públiques a la seu de la delegació dient que no es contemplava, ni s’estudiava, ni tenia cap notícia ni d’interconnexió de xarxes, ni de transvasament del Segre dos dies abans que vostè fes l’anunci oficial? On està la coordinació? Com es van coordinar? Si estaven coordinats, com és possible que el delegat del Govern a l’Ebre, dos dies abans que vostè anunciés que sí, que farien el transvasament del Segre, ho estigués desmentint i estigués desmentint també qualsevol interconnexió de xarxes?
Gràcies, conseller.
La presidenta
Pot respondre, senyor conseller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Una cosa que em sembla que és absolutament senzilla, qui anuncia les decisions del Govern són els consellers, no els delegats del Govern.

Pregunta
al Govern sobre les declaracions del delegat del Govern a Terres de l'Ebre relatives al fet de portar aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona (tram. 311-00651/08)
La presidenta

Passem a la pregunta que és el punt número 7 de l’ordre del dia.

El Sr. Sancho i Serena

Conseller, tornem a estar amb els delegats i les declaracions dels delegats. És evident que vostè es refugia que és el Govern o el conseller qui fa declaracions. És evident, no li estem preguntant això. Vostè ens ha repetit per activa i per passiva que necessita una veu única, que l’oposició ha de sumar-se a aquesta veu única, que tots units contra un únic enemic. I es troba que mentre vostè fa declaracions aquí com a conseller, els delegats del Govern, que són delegats del seu Govern i del nostre Govern, en lloc de repetir les seves instruccions, el que fan és amenaçar de dimitir si es tira endavant allò que diu el Govern. Quin Govern és aquest on els delegats del Govern al territori es planten i ens diuen al territori que ells dimitiran si es fa el transvasament del Segre o s’interconnecten xarxes? On està l’autoritat del Govern? Com ens pot demanar vostè, a l’oposició, unitat d’acció si no hi ha ni unitat de Govern? S’ho ha plantejat això, conseller? Una emergència nacional es pot governar així? Francament pensa que els delegats tenen aquest dret, que realment poden fer això desmentint al Govern i deixant-lo a vostè no amb una punyalada, sinó absolutament –absolutament– sense cap tipus d’autoritat, conseller?
La presidenta
Gràcies. Senyor conseller, té la paraula.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Jo crec que és una percepció que no comparteixo en absolut. En tot cas, hem tingut ocasió abans de parlar de diferents posicionaments que en aquests moments hi han sobre determinades mesures que s’han pres amb l’emergència hídrica. I en aquest cas, doncs, evidentment, cadascú sap molt bé quines coses ha de fer sobre la mateixa.

La presidenta
Senyor Sancho...

El Sr. Sancho i Serena
Conseller, no li estic parlant de declaracions polítiques, li estic parlant..., un delegat és membre del Govern –és membre del Govern– o no? No són declaracions polítiques, és el seu Govern qui li està dient que dimitiran si tira endavant les mesures que vostès estan preveient. No només el delegat, sinó que també la resta de delegats de la mateixa formació política. I ens vénen i ens porten els ajuntaments mocions, una darrere l’altra per tal de posicionar-se com a partit polític en contra del que vostè està demanant fer com a govern. A partir d’aquí, amb qui hem de negociar nosaltres al territori per arribar a acords per poder ajudar el Govern si ens estan dient el contrari que vostès? Si jo negocio amb el membre del seu Govern al territori, m’està demanant que negociem sobre un «no» al Segre, sobre un «no» a la interconnexió, sobre un «no» als pous del Camp [#] de Tarragona. El membre del seu Govern... me vol dir com governarem aquesta emergència en aquestes condicions? I quan vostès parlen de cara al territori, com poden parlar d’acords si no estan d’acord els seus propis delegats de govern? Com poden mantindrels al lloc, conseller?

La presidenta
Gràcies. Pot respondre, senyor conseller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Bé, en tot cas, com vostè sap, els representants de la Generalitat en el territori són els delegats i, evidentment, els delegats, entre altres coses, tenen la funció d’aplicar també i desenvolupar els acords del Govern. En tot cas, vostè diu que ha llegit unes coses, en tot cas, ja veurem quines situacions i quines mesures es prendran amb relació, òbviament, al desenvolupament hídric i en funció d’això, òbviament, se suposa que tot el Govern durà i caminarà en la mateixa direcció. Per tant, miri, no intenti furgar en històries concretes de determinades coalicions no fos cas que apareguessin les seves també.
Pregunta
al Govern sobre el capteniment del conseller de Medi Ambient Habitatge pel que fa a les declaracions del delegat del Govern al Camp de Tarragona amb relació a les connexions de xarxa arreu del món (tram. 311-00652/08)
La presidenta
Gràcies, senyor conseller. Passem al punt vuitè de l’ordre del dia, que és una nova pregunta. Tenen la paraula.

El Sr. Sancho i Serena
Torna a ser sobre el delegat i els delegats del Camp de Tarragona. Conseller, no hem de prendre..., ningú ha de prendre mal, estigui tranquil. No és un problema de prendre mal; és un problema de governar. I fixi’s, li poso damunt de la taula una altra qüestió – aquí ho té i després li donaré. El delegat del Govern –del Govern– a les Terres de l’Ebre diu que ha comunicat al vicepresident del Govern no només els seus desacords, sinó la seva voluntat de dimitir, ell i els altres. La pregunta és: conseller, la gent del territori que ens ve a preguntar què s’ha de fer, quina és la solució, què és el que es pensa, què li hem de dir nosaltres? Aquí hem d’escoltar? És evident que el delegat del Govern és qui és i que representa el Govern. Amb qui hem de negociar al territori? Que hem de dir al territori? Després de tot això i aquest desgavell, la sensació que em queda a mi, i suposo que a vostè, és que a vostè l’han deixat molt sol, que vostè està posant la cara per un govern que ni tan sols està disposat a defensar allò que predica, que vostè està absolutament sol davant del territori i que no treu la cara per vostè... ni

...el delegat del Govern ni el president del Govern. Aquest és el problema que tenen. Avui estic entenent, i li pregunto sincerament, si és per això que vostè s’encomana a la Verge de Montserrat, i si això passa així, a qui ens hem d’encomanar, la gent del territori, conseller? A la Mare de Déu de la Cinta? Perquè, realment, el problema és que no hi ha Govern, que no hi ha president, i això a l’Ebre ho estem vivint molt directament, perquè vostè no es va atrevir a baixar, i em temo que el president de la Generalitat, el molt honorable Montilla, serà capaç d’anar-se’n al Marroc, però no serà capaç de vindre a l’Ebre a explicar quines són les mesures, entre altres coses, perquè els que se li aixecarien, i nosaltres no ficaríem pancartes, serien els delegats del seu Govern, no nosaltres, per tant, això crec que o ho solucionen o l’emergència nacional estarà..., ens portarà realment una situació ingovernable.
La presidenta
Gràcies, senyor Sancho. Sàpiga que li queden quaranta segons, si després volgués tornar a preguntar. Senyor conseller, pot respondre.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Jo penso, sincerament, que vostè ara, en aquests moments, no està preguntant absolutament res, el que està dedicant-se és a fer una sèrie d’anàlisis i asseveracions que, en tot cas, em corresponen o no a mi avaluar, evidentment vostè lògicament és un representant de la sobirania popular encarnada evidentment en el Parlament i està molt bé que plantegi aquestes qüestions, però, en tot cas, jo li asseguro que ni el president de la Generalitat ni el conseller que li parla ni cap membre del Govern deixarà de fer o farà coses en funció que pensi que això pot ser un tema que generi o deixi de generar una determinada reacció. Crec que ens coneix poc –crec que ens coneix poc, entre altres coses, i sàpiga que tant l’honorable president de la Generalitat com jo mateix els dos provenim d’una tradició municipalista on hem dirigit, gestionat i portat endavant municipis que tenen una conflictivitat enorme i que som, evidentment, capaços de negociar i estructurar. Perquè, a més, no es tracta d’anar a confrontar amb ningú, del que es tracta és d’anar a resoldre temes amb la gent, aquesta és la diferència entre el que vostè planteja i el que jo li plantejo.

La presidenta
Gràcies, senyor conseller. No sé si vol...

El Sr. Sancho i Serena
En quaranta segons. A mi em sembla que sí, que hi ha una pregunta, conseller, i vostè me l’ha entès molt bé. Donades les contradiccions que vostès tenen com a Govern i que els delegats del Govern expressen a l’Ebre, baixarà vostè o el president a explicar a la gent de l’Ebre què pensen fer? O no? Com ho va fer l’anterior president cada vegada que va fer falta. Baixaran vostès a donar explicacions a la gent de l’Ebre? Sí o no? Aquesta pregunta està aquí. Tenim conseller? Tenim president a l’Ebre? O ens hem d’encomanar senzillament a la Verge de la Cinta, conseller? Gràcies.
La presidenta
Gràcies. Pot respondre.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge
És una ofensa que vostè ho dubti –és una ofensa que vostè ho dubti– que aquest conseller o que el president de la Generalitat no vagin a explicar les propostes, no a les Terres de l’Ebre, a qualsevol territori de Catalunya. Què creu que jo he estat fent les darreres setmanes, sinó anant a tots els territoris? A tots els territoris!
La presidenta
Moltes gràcies, senyor conseller. Les preguntes de 9 a 16 quedaven per al final.

Ja fora de diari de Sessió
Queda clar : No importa si qui mou , encén el territori, fa oposició són els delegats, però si qui pregunta és l'oposició llavors és demagògia o temeritat .També queda clar : Baltasar i Montilla han visitat tots el territoris. Tots el territoris!!
Ostres tu i a l'Ebre sense enterar-nos de la visita.