20 de febrer 2007

Polígon Catalunya Sud: diputats de territori

Els Ebrediputats estem satisfets perquè unes preguntes que vam formular al Govern han tingut algun efecte. El dia 5 de febrer vam presentar al Grup Parlamentari de CiU 3 preguntes sobre el polígon Catalunya Sud. El dia 12 de febrer van entrar al Registre del Parlament, i el dia 13 de febrer ja va sortir una noticia relacionada sobre una concessió del CAT per poder abastir d'aigua al mencionat polígon. Per això, els Ebrediputats, com a diputats de territori, no ens cansarem en preguntar i fer seguiment dels temes que afectin a les Terres de l'Ebre. Tot i això, esperem la resposta del Govern sobre aquestes preguntes, per tal que siguin contestades oralment en comissió.
Quin és el capteniment del Departament d'Obres Públiques en relació a la posada en marxa del Polígon Catalunya Sud a Tortosa?


Quines són les gestions que ha portat o pensa portar a terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal de garantir tots els serveis necessaris per al correcte funcionament del polígon Catalunya Sud a tortosa?Quines són les gestions que ha portat a terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal d'ubicar empreses al polígon Catalunya Sud a Tortosa?