27 de juny 2008

LA PROPOSTA



Escoltada la resposta del conseller Joaquim Nadal a la pregunta de Marta Cid en torn al Peatge de l’Aldea – Ampolla.

Constatem que les declaracions en el seu dia de Antoni Sabater on parlava d’una “bonificació parcial per usuaris habituals” i per tant res de gratuïtat avui sembla assumida per ERC. No per CIU i els seus alcaldes, (esperem que s’hi sumi el de l’Aldea) .

Continuem proposant la gratuïtat del Tram de la AP-7 Ampolla – Aldea, mentre duri l’obra de la variant de l’Aldea i la gratuïtat del tram Ulldecona- Ametlla mentre no sigui una realitat l’autovia del interior. Exactament i amb les mateixes condicions d’altres trams de la AP/ 7 a la província de Tarragona, com Salou- Reus- Tarragona. Lo altre, com tothom va dir el seu dia es un “enganya- bobos”. Per tant presentarem proposta de resolució al Parlament en aquest sentit.

AP-7, LA PREGUNTA.

La Diputada Marta Cid va preguntar al conseller Joaquim Nadal pel Peatge de la Ap-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre : La resposta confirma totes les sospites.


PREGUNTA al Govern sobre la bonificació dels peatges de l’autopista AP-7 al pas per les Terres de l’Ebre (tram. 310-00221/08)
...en aquest cas al Govern, la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, l’honorable senyora Marta Cid.

La Sra. Cid i Pañella

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, jo li parlaré d’un punt quilomètric on han notat que hi havia vaga de transport aquests darrers dies.
Vostès és coneixedor de l’endarreriment històric en inversions pel que va a
infraestructures de comunicació i millora de la mobilitat que han patit i pateixen les
Terres de l’Ebre. Els darrers anys, l’esforç inversor compromès pressupostàriament pel Govern de la Generalitat s’ha fet evident, però hi ha actuacions clau que poden marcar un abans i un després en la percepció dels ciutadans i ciutadanes de l’Ebre sobre aquesta problemàtica; em refereixo a actuar sobre el preu dels peatges de l’AP- 7 al seu pas per les Terres de l’Ebre, que va a més, aquesta petició, estretament lligada a l’execució d’una obra de competència estatal llargament reivindicada: la construcció de la variant de la nacional 340, per resoldre el col.lapse que es dóna al nucli urbà de l’Aldea.
Sap, senyor conseller, que la construcció d’aquesta variant l’hem demanada de
manera reiterada, està recollida a l’acord d’infraestructures viàries que van subscriure totes les forces polítiques i representants socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, i és l’objectiu prioritari de l’alcalde de l’Aldea, municipi que suporta en un tram de tres quilòmetres el pas de quinze mil vehicles diaris, semàfors que fragmenten la població i provoquen embussos quilomètrics, a més de patir, malauradament, un alt índex de sinistralitat. Tenim un greu problema de seguretat, com ho demostra el fet que durant l’últim any tres veïns de la població han perdut la vida. Com sap vostè, el passat 9 d’aquest mes es va fer efectiva la licitació de l’obra, però també se’ns diu en aquesta licitació que en el millor dels casos s’acabarà el 2012. Senyor conseller, si bé és cert que finalment hem enfilat la solució, estem lluny de solucionar el problema de seguretat i de fluïdesa que tenim plantejat, i per aquest motiu es reivindica insistentment actuar sobre els preus dels peatges de l’AP-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre. El secretari de Mobilitat de la Generalitat, reunit amb alcaldes i amb agents del territori, va parlar de condicions per a portar a la pràctica bonificacions o altres mesures. I jo avui li pregunto, després d’aquesta darrera reunió que han tingut vostès amb el Govern central a Madrid sobre el tema de peatges, quin és el capteniment que té el seu departament pel que fa a aquestes mesures a prendre als peatges de l’AP-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre.
Moltes gràcies.

El president

Té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i
Obres Públiques.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Sr. Joaquim Nadal i Farreras)

Gràcies, senyora diputada. Vostè sap, efectivament, que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha insistit i continuarà insistint al Govern de l’Estat perquè acceleri el desdoblament de la nacional 340 i aconseguim que, més enllà de la licitació de la variant de l’Aldea, s’acceleri l’execució de les obres d’aquest desdoblament en direcció a l’Hospitalet de l’Infant i cap a Castelló de la Plana, que és quan tindrem unes infraestructures en direcció nord/sud pel corredor del Mediterrani que resoldran alguns dels problemes importants que vostè esmentava.
Ara, mentrestant, és veritat –i ara no m’hi estendré– que el Govern de la Generalitat de Catalunya està fent un esforç inversor en matèria d’infraestructures viàries a les Terres de l’Ebre, en carreteres de la seva competència, molt important. Però, pel que fa a la política de peatges i amb relació no només als peatges de les Terres de l’Ebre, sinó a altres parts de Catalunya, el Govern de la Generalitat va aconseguir l’any passat unes bonificacions de peatges al túnel del Cadí, a l’AP-7, a la C-32 i a l’autopista Terrassa-Manresa, que van ser objecte d’un acord del Consell de Ministres, ara fa tres setmanes, per pagar de forma retrospectiva allò que s’havia acordat ara fa un any. Això ha generat una certa confusió i ha creat a les Terres de l’Ebre el dubte de si allò que ara s’ha acordat per Consell de Ministres era un acord insuficient perquè no incloïa cap referència a les Terres de l’Ebre. El Govern de la Generalitat va plantejar el mes de febrer al grup de treball d’infraestructures de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat la bonificació de tots els moviments per mobilitat obligada en les entrades d’Amposta, Tortosa i l’Ampolla de l’AP-7, per tal d’assegurar una mobilitat més fluida i una bonificació, fins a la gratuïtat, dels peatges per als usuaris habituals en aquest punt. Està plantejada, com ho està també una bonificació parcial dels peatges a Martorell. No tenim encara cap resposta, perquè la petició que vam formular en aquell moment va quedar damunt de la taula d’una comissió que va ser interrompuda pel procés electoral, però ara, quan es reprenguin els treballs de negociació Estat-Generalitat en matèria estatutària, és evident que el primer tema que, en aplicació de la disposició addicional tercera, està damunt de la taula de la llista ja formulada i només parcialment acordada és el dels peatges d’Amposta, Tortosa i l’Ampolla, i el de Martorell en les parts que corresponguin i per a usuaris de mobilitat obligada.