06 de febrer 2009

EL RIU : NI UN PAM DE NET???


Fa pocs dies ens anunciaven un cabal “ecològic” de 88m3/segon. El Pla de conca de l’Ebre, la CHE i la correlació de forces polítiques certificaran la derrota de Terres de L’Ebre, la submissió de l’Ebre català als interessos de l’estructura (la nomenclatura) de la conca i d’Aragó. Qualsevol intent de variar “l’estatus quo” de la conca , qualsevol intent de modernitzar o de compartir la gestió del riu incorporant noves visions i noves competències ha estat tradicionalment combatuda, virulentament desqualificada.

Amb la creació del CPIDE a través de la disposició addicional desena el cabal ecològic es supeditava a les necessitats de l’Ebre català i de la desembocadura (Del DELTA) com era i és lògic. Es va fixar en 135m3 segon i dos des embassaments periòdics anuals. Total 7 a 8 mil m3 els anys secs.


Les autoanomenades forces progressistes , aquells que titllaven el CPIDE de traïdors, després de permetre que ens arrebasesin allò que era competència compartida però amb vot de qualitat del President (nomenat per la Generalitat) i que garantia realment un cabal que estava en les seves (nostres) mans fixar. No van voler la clau de l'aigua.. Ara reivindiquen allo que no es va mantenir. No es va voler. Ni competència, ni CPIDE ni clau. Ha estat així. Ara, sí ara:

Una “ex consellera” li pregunta a un quasi “ni conseller
”. Reivindiquen la ja famosa disposició addicional 10. Aposto que no tindrem els 135 m3 segon (Ni els 100 d'ara). Tindrem una xifra global- anual, més fàcil de complir. Escrit ho deixo. Com escrita està la auto pregunta. Aquí la teniu. Au mano, ni un pam de net??.

Pregunta :

al Govern sobre el capteniment del Departament de Medi Ambient i
Habitatge amb relació al cabal ambiental del tram final de l’Ebre davant
la redacció del nou Pla de la conca de l’Ebre (tram. 310- 00274/08)
...la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,l’honorable senyora Marta Cid.

La Sra. Cid i Pañella

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, la Llei del Pla hidrológico nacional,
reformada l’any 2004, estableix a la seva disposició addicional desena que s’ha de definir un règim de cabals ambientals específic per al tram final del riu Ebre, que garanteixi la conservació en bon estat ecològic del riu, el delta i la zona marina d’influència. La mateixa llei també estableix que el règim de cabals ambientals és una restricció al sistema d’explotació i que, per tant, no es pot veure alterat a la baixa per altres usos de l’aigua, tret del de boca.
Atès que la Directiva marc de l’aigua estableix que l’any 2009 cal aprovar nous plans a totes les conques hidrogràfiques, en aquest moment es troba en fase d’exposició pública un esborrany del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. Aquest document estableix quin és el criteri per calcular el règim de cabals ambientals als rius de la conca. Ens trobem, doncs, en un moment decisiu pel que fa a l’establiment i aprovació definitiva d’un règim de cabals al tram final del riu Ebre, i tot sembla indicar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre establirà un règim de cabals per a la part catalana de l’Ebre sense tenir en compte i sense discutir tècnicament els estudis encarregats al respecte per l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Aquest estudis, elaborats per la unitat d’ecosistemes aquàtics de l’IRTA i recolzats pel Parlament i el Govern de Catalunya,estableixen un règim de cabals ambientals per a la part catalana de l’Ebre amb volums més elevats als existents actualment i als previstos en altres estudis encarregats pel Govern de l’Estat. És per això que volem conèixer quin és el capteniment del Govern de la Generalitat amb relació a l’aprovació d’un règim de cabals ambientals per a la part catalana del riu Ebre dins del nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que s’aprovarà l’any 2009, i quines mesures està prenent perquè aquest garanteixi la conservació del riu, el delta i la zona marina d’influència, tal com exigeix la disposició addicional desena de la Llei del Plan hidrológico del 2004.

El president

Té la paraula l’honorable senyor Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge,

El conseller de Medi Ambient i Habitatge (Sr. Francesc Baltasar i Albesa)

Moltes gràcies, senyor president. Senyora diputada, evidentment, com vostè ha
explicat molt bé, la determinació dels cabals, en aquest cas ecològics i de
manteniment a la conca de l’Ebre, ha de ser aprovada, en aquest cas, per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, seguint les pautes que marqui el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.
Evidentment, nosaltres tenim molt clar amb quina posició anem a tota la negociació que haurà d’esdevenir, perquè, entre altres coses, com vostès saben, el riu Ebre és un riu considerat com a intracomunitari i, per tant, són diferents comunitats les que hi han de dir la seva opinió; evidentment, són diferents usuaris del riu els que hi ha d’intervenir, i, evidentment, hi ha tot un procés obert. Evidentment, nosaltres tenim molt clar amb quina posició hi anem: nosaltres hi anem amb la posició del Govern de Catalunya, amb la posició del Parlament de Catalunya i amb la posició que va aprovar la Comissió per a la Sostenibilitat, en aquest cas, de les Terres de l’Ebre, justament a proposta de la l’Agència Catalana de l’Aigua, a través d’un estudi que, com molt bé vostè assenyalava, senyora diputada, afecta l’IRTA.
Per tant, si em permet, li recordaré quines són aquestes xifres. Aquestes xifres, que tenen el consens, a més, de tot el territori, són les següents. En primer lloc, la proposta és de 7.305 hectòmetres cúbics / any si l’any és sec, 9.691 hectòmetres cúbics / any si l’any és de característiques mitjanes, que en diem hidrològicament, o bé de 12.783 si l’any fos humit. Dir-li que aquestes reserves que indiquem, aquests tres paràmetres, suposarien el 40 per cent, el 53 per cent o el 70 per cent del conjunt de l’aportació mitjana natural del riu Ebre.
Aquest és el posicionament que manté el nostre Govern, avui, que comencem a contrastar, òbviament en els òrgans de participació de la Confederación Hidrográficadel Ebro, i, òbviament, entenem que aquesta és una xifra absolutament raonada,formulada científicament, i que a més conté tot el consens territorial i polític que cal. Per tant, en aquest sentit, aquí, en aquesta posició, és on es trobarà el Govern, i estic convençut que amb ell el Parlament, que en la seva Resolució 70/VIII va marcar justament també aquestes dades que jo mateix li explico ara.
Moltes gràcies.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

No vos esforceu ja fa temps que molts de natros sabem que certament mos van trair los que van utilitzar el moviment social i "lo nus" per fer una política partidista i excloent,. Tots ells estan col•locats. Tots!!!I los fills i filles , fins i tot dels mitics. Los regidors, freekis i aprofitats que diu Puigcercos col•locats a delegacions i assessories múltiples i el Riu sense aigua i lo que és pitjor sense “pela”. Molts sabíem i sabem que la raó no és mai d’un sol i que calia negociar i conservar poder i aigua i “pela” . Tot no podia ser i “menos” quan se van vendre per cadires i cotxes “tuneijats”. En fi. A aguantar-se que los vam votar. Jilipolles soc , collons!!!!)No vos esforceu ja fa temps que molts de natros sabem que certament mos van trair los que van utilitzar el moviment social per fer una política partidista i excloent,. Tots ells estan col•locats. Tots!!! Los regidors, freekis i aprofitats que diu Puigcercos col•locats a delegacions i assessories múltiples i el Riu sense aigua i lo que és pitjor sense “pela”. Molts sabíem i sabem que la raó no és mai d’un sol i que calia negociar i conservar poder i aigua i “pela” . Tot no podia ser i “menos” quan se van vendre per cadires i cotxes “tuneijats”. En fi. A aguantar-se que los vam votar. Jilipolles soc , collons!!!!) No vos esforceu ja fa temps que molts de natros sabem que certament mos van trair los que van utilitzar el moviment social per fer una política partidista i excloent,. Tots ells estan col•locats. Tots!!! Los regidors, freekis i aprofitats que diu Puigcercos col•locats a delegacions i assessories múltiples i el Riu sense aigua i lo que és pitjor sense “pela”. Molts sabíem i sabem que la raó no és mai d’un sol i que calia negociar i conservar poder i aigua i “pela” . Tot no podia ser i “menos” quan se van vendre per cadires i cotxes “tuneijats”. En fi. A aguantar-se que los vam votar. Jilipolles soc , collons!!!!)Per que no feu un mapa de col•locats , fills , dones, germans , regidors amics etc. No vos atrevireu!! No sabeu fer oposicio, sou uns blans .

Anònim ha dit...

Xeic anònim, per ho repeteixes tres vegades. Tens raó però no cal repetir ¡¡Per que no repeteixes la proposta que fas de fer un mapa de familiars , amics, dones, regidors i “frikis” enchufats pel tripartit em sembla una proposta genial. Ah CIU són angelets o resulta que ja estan bé a l’oposició, se’ls nota que no tenen ganes de tornar.

alferza31 ha dit...

Està bé això del mapa...

Però s'ha de fer "complert", perquè de fills, filles, parents i amics, els Consells Comarcals governants per CiU n'ha "col.locat" a "patades", abans i ara.

I també ho van ser les delegacions...

És que tothom pensa que CiU "col.locava"?? als del "tripartit" ?... Molts redordem la "neteja" que es va fer al Consell Comarcal del Baix Ebre quan va canviar de "color" ...

Srs. Ebrediputats, ara hem de tornar a "defensar" les bondats del CPIDE ???...

Anònim ha dit...

Sr Alferza té rao.... si complert.Dels consells i les delegacions , on resulta que hi havien tants de enemics com amics, lo tonto de Sancho va colocar a la delgacio a molts dels que despues van ser carrecs amb el govern d'esquerres per es pensava que una administracio debia anr per merit!! El % dels altres era superior a la composició elelectoral. Ara 100% carnet . Los regidors de PSc ICV ERC tots colocats Tots!!!Mapa de tots i comparatiu i si ni és correspon a les proporcions electorals o a les proporcions sociologiques, llavors denuncia. Sempre s'ha sabut, com som socialistes si mos quedem vol dir que repartim , si es queden los atres vol dir que acumulen i los que no som ni d'uns ni d'altres pos a xuparse lo dit. Alferza tu te xupes lo dit o que xupes??

Anònim ha dit...

Alferza k no te xupes lo dit esta clar. Manipulador com pocs o pot ser pitjor, ni te'n dones compte.Qui defensa la disposicio adicional 10( la del CPIDE) és la sr Marta CID a la seva pregunta al Parlament. De vergonya si en tingueseu.I encara vas i preguntes?? O tens mala fe o algo pitjor. Pot ser una altra cosa. Que no tenteres!!!!!! Feste-ho mirar que pot ser un mal dolent aixó.