27 de juny 2007

Dona , drets i tripartit


Publiquem la proposta que hem fet al Parlament per tal que les visites al ginecòleg tinguin la periodicitat que les dones demanen i necessiten.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

A LA MESA DEL PARLAMENT


Felip Puig i Godes, Portaveu, Assumpció Laïlla i Jou i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent:


Proposta de Resolució sobre els canvis duts a terme en el protocol de visita ginecològica.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fins els inicis de l’any en curs ha estat vigent un protocol de visita ginecològica en el que es contemplava que la freqüència de les visites de la dona al/la ginecòleg/a havia de ser d’un cop a l’any, contemplant la realització per part del professional qualificat una citologia de coll uterí –prova que permet la detecció de disfuncions cel·lulars en el teixit uterí, amb una fiabilitat del 70- 80%, i el subsegüent tractament, de patologies greus.

En aquest primer semestre de l’any 2007, es duen a terme canvis en el protocol, en el que entre d’altres es modifica la freqüència de visites ginecològiques passant d’1 a 3 anys d’interval entre visites, i incorporant altres professionals de la salut en la realització i interpretació de les citologies d’screening de coll uterí, tant importants per la detecció del HPV i control o diagnòstic i tractament d’un possible càncer uterí.

Aquest nou protocol es compara als protocols vigents en molts països d’Europa -on s’aplica amb resultats similars pel que fa a l’efectivitat- però que aquí, a diferencia dels europeus, no té en compte la realitat particular de la població catalana. Un marge de 3 anys entre visites ginecològiques és vàlid si la persona:
- anteriorment ha estat ben controlada, i no té antecedents de risc
- té una única parella sexual

En l’actualitat, i cada vegada més, tenir una única parella sexual -sobretot en l’etapa jove- no és l’habitualitat. Si a això hi afegim que a Catalunya cada cop més hi arriba població immigrada que no ha estat ben controlada i que inicien les relacions sexuals molt joves, i que els professionals de la salut que ara hauran de realitzar aquesta controls citològics, no tots tenen la formació adequada per a llegir i interpretar aquestes proves amb la mateixa fiabilitat que els/les ginecòlegs/gues, ens podem trobar amb un augment de les patologies greus, i com ja s’ha començat a detectar, l’augment de les cirurgies radicals en les dones.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al govern a modificar el protocol de visita ginecològica, dotant d’autonomia al professional sanitari per a augmentar la freqüència de les visites ginecològiques, així com incorporar l’examen citològic i la seva pràctica a la formació bàsica d’aquelles professions o especialitats sanitàries que en l’actualitat tenen potestat per a realitzar i analitzar els citats procediments.

Palau de Parlament, 29 de març de 2007Felip Puig i Godes Assumpció Laïlla i Jou Francesc Sancho i Serena
Portaveu del Grup Diputada de CiU Diputat de CiU