24 d’octubre 2009

Demanem un Ple al Parlament sobre el món agrari


Després de la interpel·lació al Govern que va fer Xavi Pallarés sobre agricultura, que ja us vam facilitar a través del bloc, aquesta setmana que ve, es vota al Parlament una moció subsegüent a la interpel·lació. La votació serà el dimecres o dijous, i en la mateixa es demana de fer un Ple específic sobre agricultura en un període no superior a 6 mesos, a més del rebuig a la “Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesi­onales agrarias” ja que considerem que vulnera competències pròpies de la Generalitat. A continuació us facilitem la moció:


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agricultura
Tram. 302-00191/08
Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61227 /Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2009A la Mesa del Parlament
Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’agricultura (tram. 300-00231/08).


Moció
El Parlament de Catalunya:
1. Atès el punt 20 h) de la Resolució 520/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, relatiu a demanar la convocatòria, abans de sis mesos, d’un ple específic sobre la situació del món agrari que l’abordi d’una manera integral i que sigui la culminació d’un procés de diàleg i participació previ amb representants de tots els sectors implicats, i tenint en compte la crisi que pateix el sector i la necessitat d’establir una política agrària clara i decidida, manifesta la necessitat de celebrar un ple específic sobre la situació del món agrari abans del mes de gener de 2010.


2. Atesa l’aprovació, per part de les Corts Generals de la Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias i tenint en compte que tres formacions polítiques catalanes amb representació parlamentària han mostrat el seu rebuig per considerar que vulnera les competències pròpies de la Generalitat i que aquesta nova situació dificulta la representació d’alguna organització agrària catalana, el Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a aquesta llei, i insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les accions necessàries, especialment en l’àmbit de la justícia constitucional, per garantir la integritat de les competències de la Generalitat en l’àmbit de la representació agrària.


Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2009


Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

5 comentaris:

Miquel Esteve ha dit...

Ja era hora! Esperem una proposta de política agrària que retorni la il•lusió al món del camp que viu una agonia. Endavant les atxes!

Miquel Esteve.

Anònim ha dit...

Demaneu-lo, també i de pas (aprofitant l'avinantesa), sobre les subvencions de Millet a la Fundació aquesta de Convergència, i sobre els calers furtats (robats) pels insignes convergents i patriotes Prenafeta i Alavedra. I posat que hi sereu, ja, que surti lo superman PRESIDENT Pujol i estiri la manta... S'ha de tindre pebrots, molts pebrots, moltíssim pebrots... Quins pebrots !!!!!!!

Anònim ha dit...

anònim, no tenim res que amagar,i ho estem demostrant, facilitant tota la informació que se'ns demana.

Altre cas és que determianda gent es vulgue aprofitar acusant-nos, o que ens tingui tanta ràbia que no pense en res més que en acusar a CiU.

Per uè quan algú parla de primentons, l'altre surt en tomates... per què serà???

Anònim ha dit...

Molt bé per CiU, amb aquesta iniciativa. Només un prec al respecte: que al Ple defensi la proposta convergent el Marimon. Us en recordeu, quina gran política agrària va fer de conseller ?

Anònim ha dit...

no del que me'n recordo és de la política o no política de Siurana, Williams i ara Llena....